Dünyada ve Türkiye'de E-devlet Uygulamaları: Türkiye'de E-demokrasi ve E-katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi

ÖZET

Bilgi toplumu olarak tanımladığımız dönem bütün etkileriyle görünürlük kazanmış bulunmaktadır. Bu değişim sonucunda, kaçınılmaz olarak devletler de yeniden şekillenmek durumundadır. OECD e-devleti, “daha iyi bir yönetişim amacına ulaşabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin, özellikle de İnternetin bir araç olarak kullanılması” şeklinde tanımlamaktadır (OECD, 2003). E devlet uygulamaları son on yılda bütün dünyada hız kazanmış bulunmaktadır ve bu konuda bazı ülkelerin oldukça ileri adımlar atmış oldukları görülmektedir. Bununla birlikte e-devletin yönetişim alanındaki potansiyelleri göz önüne alındığında henüz daha bebeklik döneminde olduğu da söylenebilir (Curtin, Sommer ve Vis- Sommer 2003). Türkiye ise bilgi toplumu olma yolunda attığı adımları son yıllarda hızlandırmış durumdadır. Hem altyapısal hem de uygulamalara dönük çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bu çalışmada e-devlet alanındaki literatür incelenerek Dünya’da ve Türkiye’deki e- devlet uygulamaları karşılaştırılmış, dünyadaki iyi örneklerden alınabilecek dersler çıkarılmıştır. Aynı zamanda ülkemizde e-demokrasi, e-katılım alanlarındaki mevcut durumu değerlendirilerek bu alanlardaki potansiyellerin gerçekleştirme yol ve yöntemleri tartışılmıştır.

ABSTRACT

The era defined as the information society hasbecame visible with all its effects. These changes were inescapable followed by the states and they had to redefine their positions against their citizens.For OECD, E-government is predicated on leveraging the capabilities and power of Information Technologies, especially the usage of Internet, to deliver services provided by governments at local, municipal, state and national levels (OECD, 2003). In last ten years E-government has been rapidly spreading all over the World and some countries have already made a considerable improvement in this way. Nevertheless, when the aspects and potentials of E-governance, E-democracy is considered we see that the progress is in its infancy (Curtin, Sommer ve Vis-Sommer 2003).In recent times, Turkeys progress on the road to become an information society is intensified. Progress in both suprastructure as well as infrastructure has been continuing.

In this study, world literature, the applications and practices of E-government has been compared and the few good examples have been identified. We identified some countries and their practices as good examples. At the same time the current developments and practices of E-democracy and E-participation in Turkey has been assessed. Finally, we looked at the possibilities of how to activate the available potentials for E-democracy and e-participation in Turkey.