Beyaz Yakalı Orta Sınıfın Toplumsal Ağları Üzerine Bir Çözümleme

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı, beyaz yakalı orta sınıfın "yakın" ilişki içerisinde bulundukları bireylerden oluşan sosyal ağlarının kompozisyonunu ve bu ağların sınıf, yaş ve eğitim düzeyi bakımından kadınlar ve erkekler için ne derece bir benzerlik taşıdığını niceliksel bir açıdan çözümlemektir. Çalışmanın temel kaynağını, İstanbul'da bir site içerisinde yaşayan 37 kadın ve 32 erkekle yapılan mülakatlardan elde edilen veriler oluşturmaktadır. Veriler, sosyal bağların oluşturucularının hayli farklılaşmış olduğuna işaret etmekle birlikte, orta sınıf üyelerinin önemli ölçüde yakın akrabalarıyla bağ kurduklarını, buna karşılık uzak akrabaların sosyal ağları içinde pek fazla yer tutmadığını göstermektedir. Ayrıca, toplumsal cinsiyet temelinde bazı farklılıklar bulunmasına karşın, komşular ve iş arkadaşları da sosyal bağların önemli bir oranını temsil etmektedir. Orta sınıfın sosyal ağ kalıpları görece sınıf-içi bir karakter taşımakta ve inşa edilen yakın bağlar yaş ve eğitim temelinde önemli ölçüde benzerlik göstermektedir. Ancak bu benzerliğin derecesi toplumsal cinsiyete göre farklılıklar sergilemektedir.

An Analysis Of Social Networks Of White-Collar Middle Class

ABSTRACT

The main purpose of this study is to analyze constituents of social network of white- collar middle class, which is formed by their intimate ties, as well as the extent to which such networks carries similarity for women and men in terms of social class, age and educational level. Data come from interviews conducted with 37females and 32 males living in a segregated residential area in Istanbul. Findings indicate that although constituents of social network are diversified, members of middle class establish social bonds with their immediate kin, yet extended kin do not take an important place in their social network. In addition, neighbors and co-workers represent a considerable proportion of their social bonds. Middle class pattern of social network carries a relatively intra-class character, and on the basis of age and education, established social bonds display a high degree of similarity. However, in terms of gender the degree of similarity shows some differences.

Devam...