Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Sağlık ve Tıbbileştirme

ÖZET

Toplumun cinsiyet nedeniyle biçtiği rol ve beklentileri, buna bağlı olarak yapılan cinsiyet ayrımı pek çok konuda eşitsizliği ve olumsuz sonuçları beraberinde getirmektedir. Toplumsal cinsiyet rol ve beklentilerinin etki ettiği ve beraberinde getirdiği eşitsizliğe neden olan alanlardan biri sağlıktır. Sağlık ve toplumsal cinsiyet arasında görünmeyen ve ayrılmayan bir bağ vardır. Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet perspektifinde kadın ve erkek sağlığı ile ilgili yaklaşımı ele almak amaçlanmıştır. Toplumsal cinsiyet rollerinin ve eşitsizliğinin kadın ve erkek sağlığına etkileri incelenmiştir. Beraberinde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin neden olduğu sağlık sorunlarının tespiti ve çözümü yerine, tıbbileştirilen alan ve konularla sağlığın yeniden tanımlanmakta, biçimlendirilmekte ve toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirilmekte olduğu ortaya konulmuştur.

Health And Medicalization In Gender Perspective

ABSTRACT

Gender roles and expectations that are described and imposed by the society and the consequent gender discrimination bring about inequality and negative consequences in various areas. Health is one of the areas which cause the inequality brought about by gender roles and expectations. Between health and gender there is an invisible and inseparable bond. In this study, it is intended to address the approach to men's health and women's health within the perspective of social gender roles. The effects of the social gender roles and the inequalities on women's and men's health are examined. It is put forward that, instead of identifying and solving the health problems that are caused by social gender inequalities, health is being redefined and restructured by medicalized fields and subjects; and the social gender roles are reinforced along the process.

Devam...