TÜKETİM TOPLUMUNDA EVCİL HAYVANLARIN SAHİPLENİLMESİ: SOSYOLOJİK BİR ANALİZ

ÖZ

Günümüzde bireyler kendilerini ifade ederken tüketim alışkanlıkları önemli ölçüde belirleyici olmaktadır. Tüketimin kimlik oluşturmadaki rolü giderek artmakta ve bireyin anlaşılmasında tüketimin öneminin belirlenmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışmada evcil hayvan- insan arasındaki etkileşimin tüketim toplumundaki yeri ve evcil hayvanların sahiplenilmesi ile tüketim arasındaki ilişkinin sosyolojik olarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Evcil hayvanların sahiplenilmesi ve bakım, beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğilimin günümüzde gittikçe artığı görülmektedir. Bu eğilimde çeşitli ihtiyaçlar ön plana çıkarken, bu ihtiyaçların tüketimin rolü ve nedenleri ile olan ilişkisinin de belirlenmesi önemli olmaktadır.

ABSTRACT

OWNERSHIP OF COMPANION ANIMAL IN THE CONSUMPTION SOCIETY: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Today, consuming behaviours are determinant in the self-expressions of individuals. The role of comsumption in the identity formation is increasing and there is more need than ever for underlining the importance of consumption in understanding the individual.

In this study the place of the interaction between human and their companion animals in the consumption society, the relation between consumption and the companion animal owners are going to be analysed in a sociological perspective. Nowadays, the tendency towards the companion animal owners, meeting their needs for food and care is increasing. There are various needs in this tendency and it is important to determine their relations with the roles and motivations of the consumption.

Devam...
Son Makaleler

ABSTRACT

Due to immigration, lifestyle and dietary habits...

Yazının Devamı