Erkek Egemen İş Ortamlarında Kadın Yöneticilerin Deneyimleri ve Stratejileri

ÖZ

Ataerkil toplumlarda kadınlar kamusal ve özel alandaki eşitsizlikler sonucunda ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Söz konusu eşitsizlikler kamusal alanın önemli bir bölümünü teşkil eden iş hayatında da geçerlidir. Kadının eğitim alması, meslek edinmesi ve hatta çalıştığı alanında yönetici konumuna gelmesi bile bu eşitsizliklerin ortadan kalkmasını mümkün kılmamaktadır. Bu makalenin amacı kadınların iş alanında karşılaştıkları zorlukları ve bunlarla başa çıkma stratejilerini belirleyerek ayrımcılık ve eşitsizlikleri hangi yollarla aşmaya çalıştıklarını incelemektir. Çalışmada yönetici pozisyonunda çalışan kadınların çalışma hayatlarındaki deneyimleri, karşılaştıkları sorunlar, bunlarla başa çıkma stratejileri incelenmiş ve eşitsizliklerin aşılmasında sahip oldukları sosyal çevrenin rolü sorgulanmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’de bir teknoparkta çalışan kadın yöneticiler oluşturmaktadır. Alan araştırmasında kadın yöneticilerle derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Çalışmanın savı kadınların eğitim düzeylerinin yükseldiği ve profesyonel alanda yönetici konumunda bulunmalarına rağmen kamusal ve özel alanda iş hayatında ataerkil davranış kalıplarını sürdürüp içselleştirmekte ve hatta yeniden üretebildikleridir. Sosyal çevre ve sosyal sermaye, eşitsizliklerin giderilmesinde önemli bir etken olmakla birlikte çalışma hayatındaki eşitsizlik ve ayrımcılık örüntülerinin ortadan kaldırılmasında sadece kolaylaştırıcı etki göstermekte, bunların ortadan kaldırılmasında yapısal bir katkı sağlayamamaktadır.

ABSTRACT

WOMEN MANAGERS’ EXPERIENCES AND STRATEGIES IN MALE DOMINATED BUSINESS ENVIRONMENT

In patriarchal societies, women are subjected to discrimination as a result of inequalities in the public and private spheres. Those discriminations are prevailing in the work life as well. Although women are able to get better education, participate in work force, becoming a manager, is still a challenge. The purpose of this article is to examine the ways in which women try to overcome discrimination and inequalities by identifying the challenges and coping strategies they face with in their professional lives. This article is based on the data collected during a fieldwork where in-depth interviews were conducted with female managers in one of the techno parks in Turkey. It argues that women tend to internalize and reproduce patriarchal norms and behaviours in their respective professional fields even though they used to face with gender biased behaviour and experience discrimination in the workplace. Social environment and social capital have considerable impact on the overcoming of inequalities, yet they cannot provide a structural contribution to their elimination.

Devamı...
Son Makaleler

ABSTRACT

Due to immigration, lifestyle and dietary habits...

Yazının Devamı