THE EXAMINATION ABOUT KNIFE USING BEHAVIORS OF YOUTH WITH REGARD TO VARIOUS VARIABLES DURING A FIGHT (SIVAS EXAMPLE)

ABSTRACT

The major issue to deal with is the violence of youth who is dynamic part of the society, yet this crucial social problem is not put enough emphasis on World Health Organization (WHO) considers that matter as one of the prior and universal issues needed to be solved. Acts of violence committed by young persons with cutleries and firearms make a great effect on the social life with the results of psychological and socio- economic results in addition to life losses and injuries. The youth-borne activities especially in the Western societies that are performed with firearms and cause the mass deaths lead to worries in all communities inasmuch as violence is a learned behavior.

In our country, the studies conducted on the youth violence are hardly sufficient. The scientific researches concentrate on the certain types of violence such as the "violence against women", "domestic violence", and "child battering" but however the studies on the "youth violence" remain short.

The research study in youth violence is conducted in Sivas, which aims to examine the knife using behaviors of youth during a fight with regard to various variables. We choose the province of Sivas on the grounds that the cutlery has a great importance in the city life, the prevalence of the behaviors of carrying a knife and knife using in the swagger culture in its old boroughs such as Yüceyurt (Çavuşbaşı), Kızılırmak (Çayırağzı), Pulur, the official records of stabbing cases of almost every day among the youth according to the statistics of the years of 2001 – 2011, an action plan developed for the city, and the convenience for a research.

The quality and form of relationships which youngsters establish among their families, schools and social environment act as a determinative in forming their behaviors towards violence.

In order to solve the problems derived from the youth violence, it is of vital importance that the youth are able to communicate with their parents in a trust-based relationship and share their problems. This is also true in the school environment and social circle where they spend a considerable part of their lives. In addition, some strategies facilitate the problem solving, such as raising awareness on the negativities of the youth violence, making eye-opening additions into the educational programs, extending the counseling services, and developing informative programs through the communication instruments.

ÖZ

KAVGA ORTAMINDA GENÇLERİN BIÇAK KULLANMA DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS ÖRNEĞİ)

Toplumun dinamik kısmını oluşturan gençlerin şiddet davranışları öncelikli ele alınması gereken konuların başında gelmekle birlikte, yeterince üzerinde durulmayan önemli bir sosyal sorundur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), konuyu, çözüm gerektiren evrensel ve öncelikli sorunlar arasında değerlendirmektedir. Gençler tarafından kesici, delici ateşli silahlarla gerçekleştirilen şiddet eylemleri; can kayıpları, yaralanmalar yanında psikolojik ve sosyo-ekonomik sonuçlarıyla toplumsal yaşamda derin izler bırakmaktadır. Özellikle batı toplumlarında ateşli silahlarla gerçekleştirilen ve toplu ölümlere neden olan “genç” kaynaklı eylemler, şiddetin “öğrenilir” bir olgu olması nedeniyle tüm toplumlarda kaygılara neden olmaktadır.

Ülkemizde gençlik şiddeti konusunda yapılan araştırmaların yeterli olduğunu söylemek güçtür. Bilimsel araştırmalarda şiddet olgusunun “kadına yönelik”, “aile içi”, “çocuğa yönelik şiddet” başlıkları altında yoğunlaştığı, “gençlik şiddeti” konusu alanında yapılan çalışmaların eksik kaldığı görülmektedir.

Gençlik şiddeti konusunda, gençler arasında kavga ortamında bıçak kullanma davranışını çeşitli değişkenler açısından test etmeyi amaçlayan araştırma Sivas’ta gerçekleştirilmiştir. Sivas kent yaşamında bıçakçılığın önemli bir yere sahip olması, Yüceyurt (Çavuşbaşı), Kızılırmak (Çayırağzı), Pulur gibi eski mahallelerinde kabadayılık kültüründe bıçak taşıma ve kullanma davranışının yaygınlığı, 2001-2011 yılları arasındaki istatistikler incelendiğinde neredeyse hergün gençler arasında bıçakla yaralama eyleminin resmi kayıtlara geçmesi, kentte bu konuda bir eylem planının ortaya konması ve araştırma kolaylıkları nedeniyle araştırma için Sivas İli seçilmiştir.

Gençlerin aile, okul ve sosyal çevre arasında kurdukları ilişkilerin niteliği ve biçimi, onların şiddete yönelik davranışlarının şekillenmesinde belirleyici rol oynamaktadır.

Gençlik şiddeti konusunda yaşanan sorunların çözülebilmesi için özellikle sosyalleşme sürecinde gençlerle anne-babaları arasında güvene dayalı bir iletişim kurulması ve gencin sorunlarını ailesiyle paylaşabilmesi son derece önemlidir. Bu durum gençlerin gündelik yaşamlarının önemli bir bölümünün geçtiği okul ortamı ve sosyal çevre içinde geçerlidir. Ayrıca gençlik şiddetinin yarattığı olumsuzluklar üzerine farkındalığın geliştirilmesi, öğretim programlarında aydınlatıcı düzenlemeler yapılması, rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması, iletişim araçlarıyla aydınlatıcı- bilgilendirici programlar geliştirilmesi gibi uygulamalar sorunların çözümünde kolaylık sağlayacaktır.

Devamı...
Son Makaleler

ABSTRACT

Due to immigration, lifestyle and dietary habits...

Yazının Devamı