TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ERKEK ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK ALGILARI

ÖZET

Cinsiyet rollerinin sosyo-kültürel olarak bölünmesi ve toplum tarafından kategorileştirilmesi sosyolojinin ve sosyal bilimlerin ilgi alanına girmektedir. Toplumsal alanda cinsiyete farklı anlamlar yüklenmektedir. Meslekler toplumun yüklediği cinsiyet kalıpları ve ayrımlarına göre şekillenmektedirler. Hemen hemen her toplumda toplumsal cinsiyet rolleri ile bağlantılı meslek ayrımları oluşmuştur. Kadınlara özgü işleri tanımlamak amacıyla 70’li yıllardan itibaren pembe yaka kavramı kullanılmaktadır. Bu işlerden biri olan hemşirelik mesleği de çoğu toplumda kadın mesleği olarak bilinmektedir. Çalışmamızda toplumsal cinsiyet bağlamı içerisinde hemşirelik bölümünde okuyan erkek öğrencilerin meslek algısı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, hemşirelik bölümünde farklı sınıflarda öğrenim gören 17 erkek öğrenci ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Genellikle ekonomik kaygılar nedeni ile tercih edilen hemşirelik mesleği ağırlıklı olarak kadınların mesleği olarak görülmektedir. Görüşülenlerin sadece güç gerektiren durumlarda erkek hemşirelerin faydalı olacağına inandıkları sonucuna varılmıştır.

ABSTRACT

The socio-cultural separation and of sexual roles and their categorization by the society is an interest of sociology. In social field, different means are implied to sex. Professions are shaped upon gender patterns and separations that are implied upon them by the society. In nearly every society, professions are separated by according to accepted gender roles. To describe female dominated jobs, the term pink collar has been used since seventies. Nursery is one of these professions and it is known as a women profession in many societies. In our study, in context of gender, it is tried to determine the profession perception of male students who study nursery. To this purpose, 17 male nursery students from different classes in Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Semra and Vefa Küçük College of Health were interviewed deeply. The nursery profession which is usually chosen because of economic anxiety, is widely seen as a woman profession. It is concluded that the interviewed people believe that male nurses will only be useful in conditions where physical force is needed

Devam...