ÇOK-İŞLEVLİ YAPI KOMPLEKSLERİNDE YAŞAYAN ÜST-ORTA SINIFLARIN TÜKETİM ÖRÜNTÜLERİ

ÖZ

Kent mekânında yaşama, çalışma ve tüketim gibi temel gereksinimlere bağlı işlevsel kümelenmenin yanı sıra, farklı işlevlere yönelik inşa edilen mekânlar, sınıfsal etkilere bağlı olarak da ayrışmaktadır. Özellikle 2000’ler itibariyle yaygınlaşan, konut ve ofislerin alışveriş merkezi etrafında örgütlendiği ve birden fazla işlevin fiziksel açıdan bir araya geldiği yerleşim alanları, mekânsal pratikler ekseninde yeni yaşam biçimleri üretmekte; gündelik hayat ile kent kültürüne ilişkin çalışmalara olanak tanımaktadır.

Toplumsal tabakalaşma ve sınıfsal ayrımın kent mekânı odağında irdelendiği çalışmada, üst ve üst-orta tabakalara mensup insanlarla yapılan mülakatlar çerçevesinde, üst sınıfların mekân ve tüketim mekânı tercihleri, kültürel tüketim aktiviteleri, kenti sosyal açıdan nasıl deneyimledikleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Birden fazla işlevin iç içe geçtiği AVM-ofis-rezidans komplekslerinin, handiyse gelenekselleşmiş klasik anlamdaki güvenlikli sitelerden ayrışıp ayrışmadıklarının sorgulandığı çalışmada, güvenlikli sitelerde ve yeni nesil ‘içe-kapanık yaşam komplekslerinde’ (enklav) ikamet eden insanlarla derinlemesine mülakat tekniğiyle görüşülmüştür.

Bu yazıda, çok-işlevli komplekslerde yaşayan üst-orta sınıfların tüketim alışkanlıkları ve hayat tarzlarındaki belirgin özelliklere değinilecektir.

ABSTRACT

CONSUMPTION PATTERNS OF UPPER-MIDDLE CLASSES LIVING IN MULTI-FUNCTIONAL ENCLAVES

Besides functional clustering owing to the basic needs as living, working and consuming through urban spaces; spatial segregation is also derived from class distinctions. Mix-used buildings that have become widespread especially since 2000s make different functions get together physically in same areas, and residential places’ and offices’ organizing around shopping malls creates new life styles by spatial practices; as a result, new researches on daily life and urban culture would be possible to realize.

In this study which analyzes social stratification and class distinction focusing on urban space, upper classes’ spatial preferences, consuming habits, cultural activities and social life tendencies were examined by the investigations with the people from upper classes. In order to compare multi-functional enclaves where house-office and malls are organized together to gated communities that could be defined as becoming traditional; in-depth interviews were made with similar people living in gated communities and the new types of enclaves.

Some specific features of upper-middle classes who residence in multi-functional enclaves’ consuming patterns and life styles will be mentioned in this article.

Devam...