Üniversite Gençliğinin Öz-Duyarlık, Değer Yönelimleri ve Dindarlık Eğilimleri (Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Karşılaştırması)

ÖZ

Bu araştırma, üniversitede öğrencilerinin öz-duyarlık, değer yönelimleri ve dindarlık eğilimleri arasındaki ilişkileri konu edinmektedir. Araştırma grubu Kırklareli ve Marmara Üniversitesi ile İstanbul Bilim Üniversitesi’nde öğrenim gören 437 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler 2014 yılında Mart ve Nisan aylarında toplanmıştır. Araştırma rastgele seçilmiş örneklem özerinden tarama ve ilişkisel model olarak kurgulanmış; Neff tarafından geliştirilen “Öz-duyarlık Ölçeği”, “Dini Tutum ve Davranış Ölçme Envanteri” ve “Schwartz Değer Listesi” ölçme aracı olarak belirlenmiştir. Verilerinin değerlendirilmesinde SPSS-20 programı kullanılmıştır. Değişkenler arası karşılaştırmalar bağlamında öz-duyarlık ve dini yönelimler arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Katılımcıların genel dindarlık düzeyi yükseldikçe öz-duyarlığın aşırı-özdeşleşme boyutuna giren tutumlarının da yoğunlaştığı görülmüştür. Veriler, öz-duyarlıkta, mezun olunan okulun kurumsal yapısından ziyade aile ve yakın çevrenin etkili olduğunu düşündürmektedir. Özetle, “Evrensel değerler ve öz duyarlılığın sevecenlik ve bilinçlilik alt boyutları arasında pozitif ilişki vardır” yorumu yapılabilmektedir.

ABSTRACT

YOUTHNESS, SELF-COMPASSION, VALUE ORIENTATION, RELIGIOSITY

This research is based on the self-compassion, value orientation and religiosity tendencies of young people studying at university. The research group consists of students from Kırklareli and Marmara State Universities and İstanbul Bilim Foundation University. Total number of samples is 437. The data collected in March and April of 2014. This research was designed as a screening and relational model from a randomly selected sample. Three scales were used in the study. These are “Self-Sensitivity Scale”, "Religious Attitude and Behavior Measurement Inventory" scale and "Schwartz Value List" (SDL / Schwartz Value List). The SPSS-20 statistical program used in the evaluation of the data. As a result of the research; there was a significant relationship between the self-awareness and religious orientation of the participants. Moreover, as the level of general piety of participants increased, attitudes of self-sensitivity to over-identification increased. This suggests that in the self-awareness, family and close encounters are more effective than the institutional structure of the graduated school. In summary, there is a positive relationship between "universal values and self-awareness and compassion and consciousness sub-dimensions".

Devamı...
Son Makaleler

ABSTRACT

Due to immigration, lifestyle and dietary habits...

Yazının Devamı