KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİN YÖNETİM MODELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: İLTİCA VE GÖÇ ULUSAL EYLEM PLANI

ÖZ

Göç, sosyolojik bir hareketlilik olduğu kadar siyasi, idari ve hukuki anlamda da bir eylemlilik halidir. Göç eden bireylerin ve grupların topluma ve kentsel mekana uyumu sürecinde belirleyici olan aktörlerin en önemlisi devlettir. Göç, devletin stratejik önceliklerine bağlı olarak göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.

Bu makalenin ana konusu, Türkiye’de devletin göç siyasetindeki konumunu, İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Eylem Planı çerçevesinde incelemektir. Makalenin amacı; Eylem Planı’nda ortaya konan göç yönetimi yaklaşımını, cumhuriyetçi ve çokkültürcü entegrasyon modelleri ile ilişkilendirerek analiz etmektir.

Söz konusu Ulusal Eylem Planı’nın yoğunlukla cumhuriyetçi entegrasyon modelini yansıtan uygulamalar içerdiği sonucuna varılmaktadır.

ABSTRACT

AN EXAMINATION OF CULTURAL DIVERSITY ADMINISTRATION MODELS: NATIONAL ACTION PLAN ON MIGRATION AND ASYLUM

Migration is as much political, administrative and legal actional aspect, as it is a sociological movement. The state is the most important determinant factor for the integration of the immigrants to the society. Migration is so important that it can not be ignored depending on the strategic priorities of the state.

The main topic of this article is to examine the state’s position in the migration policy in Turkey under the framework of ‘National Action Plan of Turkey for the Adoption of EU Acquis in the Field of Asylum and Migration’. The aim of the article is to correlate approach on migration management which is revealed at the action plan with the republican and multicultural models of integration.

It is concluded as that the mentioned National Action Plan includes the applications which mostly represents the republican model of integration.

Devamı...
Son Makaleler

ABSTRACT

Due to immigration, lifestyle and dietary habits...

Yazının Devamı