Madalyonun Öteki Yüzü: Erkeğe Yönelik Şiddet

ÖZET

Kadın-erkek ilişkisi karşılıklı bir etkileşime dayanan çift yönlü bir iletişimdir. İlişkinin karşılıklılığa dayalı yapısı eşlerin birbirlerine uyguladıkları şiddetin dinamiklerini analiz etmeye ve çözüm üretmeye yönelik bir çalışmada, kadına yönelik şiddetin yanı sıra madalyonu öteki yüzünü yani erkeğe yönelik şiddeti de incelemeyi gerekli kılmaktadır.

Pek çok toplumda kadının erkeğe şiddet uyguladığını benimsemek erkek geleneğini, erkekliği ve erkek üstünlüğünü tehdit ettiği için kabul edilemez bir olgudur. Ancak son yıllarda yapılan bazı çalışmalar erkeklerin de kadın partnerlerinin şiddetine maruz kaldıklarını göstermektedir. Bu makale, mevcut literatür yardımıyla erkeğe yönelik şiddet konusunu irdelemeyi amaçlamaktadır. Makalede şiddet konusu, erkeklerin yakın ilişki içinde oldukları kadın partnerlerinin uyguladığı şiddetle sınırlandırılmıştır.

Çalışmada öncelikle şiddet, eş şiddeti, aile içi şiddet gibi kavramlar irdelenerek erkeğe yönelik şiddetle ilgili çalışmaların gelişimi betimlenmektedir. Daha sonra farklı toplumlarda erkeğe yönelik şiddet konusunda yapılan saha çalışmalarının yardımıyla erkeğe yönelik şiddetin dinamikleri, türleri, neden ve sonuçları kadına yönelik şiddet verileriyle birlikte irdelenmektedir. Makale değerlendirme kısmıyla tamamlanmaktadır.

The Other Side of the Medallion: Violence Against Men

ABSTRACT

The relationship between men and women is a two-sided relation based on mutual interaction. In a study aimed at analyzing the dynamics of violence partners commit against each other and creating a solution accordingly, the structure of the relationship based on mutuality necessitates analyzing the other side of the medallion, namely violence against men besides violence against women.

In most societies, interiorizing the practice of violence against men by women is an unacceptable notion as it threatens masculinity, men's tradition and superiority. Yet, some studies conducted lately reveal that men are subjected to their female partners' violence, as well. This study intends to explore the issue of violence against men with the help of existing literature. The subject of violence in the study is restricted to the violence female partners in close relations with men commit on them.

In the study, the development of studies concerning violence against men is portrayed by scrutinizing such issues as primarily violence, partner violence and family violence. Afterwards, by means of field works on violence against men in different societies; the dynamics, kinds, reasons and results of violence against men are discussed together with the data on the violence against women. The study is completed with the evaluation part.

Devam...